Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - september 2014

Avtorji

dr. Branko Zadnik, univ. dipl. inž. grad.

ŽLEDNA UJMA 2014 IN NJENE POSLEDICE NA SLOVENSKEM DALJNOVODNEM OMREŽJU

UDK: 621.311.1:624.144.2(497.4)

Povzetek

Žledolom, ki je prizadel naše kraje v začetku februarja 2014, je povzročil
zelo veliko škodo na elektroenergetskem prenosnem omrežju vseh napetostnih nivojev,
na železniški infrastrukturi in v gozdovih, tako da lahko govorimo o naravni katastrofi.
Porušeni so bili številni daljnovodni stebri, mestoma pa celotni odseki daljnovodov in nizkonapetostnega
omrežja. V članku podajamo informacijo o obsegu škode na prenosnih
objektih, o vzrokih nastopa žledenja, projektno predvidenih dodatnih obtežbah na daljnovodih
in rangu njihovih prekoračitev. Ilustrirane so posledice rušitev stebrov in informativno
so predstavljena sanacijska dela, ki so bila opravljena v rekordno kratkem času. Podan je
tudi predlog za obravnavo žlednih obtežb v daljnovodni tehniki v prihodnosti.
Ključne besede: daljnovod, žled, projektni parametri, rekonstrukcija

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ICING 2014 AND ITS IMPACT ON THE SLOVENIAN OHL NETWORK

Summary

The icing that hit our region in early February 2014 caused catastrophic
damage to the electricity transmission network of all voltage levels, to the railway infrastructure
as well as to the forests. Thus, we can speak of a natural disaster. A large number
of transmission towers collapsed, partly also the whole segments of transmission lines
and low-voltage grid. The paper provides the information on the extent of damage to the
transmission facilities; it discusses the causes of the icing, the designed additional loads
on transmission lines and the exceeding of them. Illustrated are the consequences of
demolition of towers and the information on refurbishment work which was carried out in
record time. The proposal for the future treatment of ice loads in OHL technique is given.
Key words: overhead line, icing, design parameters, reconstruction

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si