Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - marec 2020

Avtorji

doc. dr. Lara Slivnik, univ. dipl. inž. arh.

ZGODOVINSKI PREGLED STREŠNIH KONSTRUKCIJ, PODPRTIH Z ENIM STEBROM

UDK: 624.19:72(091)

Povzetek l Prispevek podaja zgodovinski pregled strešnih konstrukcij, ki so podprte
samo z enim stebrom. Arhitekti in umetnostni zgodovinarji za takšne objekte uporabljamo
izraza gobasta in dežnikasta konstrukcija, med gradbenimi inženirji ta dva izraza nista
uveljavljena. Predstavljeni so začetki takšnih konstrukcij (gobaste plošče), razvoj gradnje
v 20. stoletju (stožčaste plošče, ki so podprte na vrhu, dežnikaste strehe iz hiperboličnih
paraboloidov …) in današnje stanje. Poudarek je na armiranobetonskih konstrukcijah, ki
so jih načrtovali in zgradili po različnih delih zahodnega sveta do leta 1960. Omenjenih
je nekaj arhitekturno najbolj zanimivih konstrukcij, podprtih z enim stebrom, zgrajenih po
letu 1960 v tujini. Podrobneje so obravnavane konstrukcije, ki so jih v Ljubljani načrtovali
arhitekti Marko Šlajmer, Milan Mihelič in Edvard Ravnikar. Zgodovinski pregled se konča
s konstrukcijami, ki so jih zgradili z drugimi gradivi po letu 1970. Rezultati prispevka so
podani v treh preglednicah, v katerih so obravnavani objekti analizirani po več kriterijih
(avtor, čas, lokacija, parametri strehe, parametri stebra, število elementov). V diskusiji so
primerjane podobnosti in razlike med analiziranimi objekti. V zaključku je podana razlaga
izrazov, ki jih uporabljamo v slovenščini.
Ključne besede: dežnikasta streha, dežnikasta konstrukcija, gobasta streha, gobasta
konstrukcija

Povzetek

Prispevek podaja zgodovinski pregled strešnih konstrukcij, ki so podprte

samo z enim stebrom. Arhitekti in umetnostni zgodovinarji za takšne objekte uporabljamo

izraza gobasta in dežnikasta konstrukcija, med gradbenimi inženirji ta dva izraza nista

uveljavljena. Predstavljeni so začetki takšnih konstrukcij (gobaste plošče), razvoj gradnje

v 20. stoletju (stožčaste plošče, ki so podprte na vrhu, dežnikaste strehe iz hiperboličnih

paraboloidov …) in današnje stanje. Poudarek je na armiranobetonskih konstrukcijah, ki

so jih načrtovali in zgradili po različnih delih zahodnega sveta do leta 1960. Omenjenih

je nekaj arhitekturno najbolj zanimivih konstrukcij, podprtih z enim stebrom, zgrajenih po

letu 1960 v tujini. Podrobneje so obravnavane konstrukcije, ki so jih v Ljubljani načrtovali

arhitekti Marko Šlajmer, Milan Mihelič in Edvard Ravnikar. Zgodovinski pregled se konča

s konstrukcijami, ki so jih zgradili z drugimi gradivi po letu 1970. Rezultati prispevka so

podani v treh preglednicah, v katerih so obravnavani objekti analizirani po več kriterijih

(avtor, čas, lokacija, parametri strehe, parametri stebra, število elementov). V diskusiji so

primerjane podobnosti in razlike med analiziranimi objekti. V zaključku je podana razlaga

izrazov, ki jih uporabljamo v slovenščini.

Ključne besede: dežnikasta streha, dežnikasta konstrukcija, gobasta streha, gobasta

konstrukcija

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

HISTORICAL OVERVIEW OF ROOF STRUCTURES SUPPORTED BY ONE PILLAR

 

Povzetek l Prispevek podaja zgodovinski pregled strešnih konstrukcij, ki so podprte
samo z enim stebrom. Arhitekti in umetnostni zgodovinarji za takšne objekte uporabljamo
izraza gobasta in dežnikasta konstrukcija, med gradbenimi inženirji ta dva izraza nista
uveljavljena. Predstavljeni so začetki takšnih konstrukcij (gobaste plošče), razvoj gradnje
v 20. stoletju (stožčaste plošče, ki so podprte na vrhu, dežnikaste strehe iz hiperboličnih
paraboloidov …) in današnje stanje. Poudarek je na armiranobetonskih konstrukcijah, ki
so jih načrtovali in zgradili po različnih delih zahodnega sveta do leta 1960. Omenjenih
je nekaj arhitekturno najbolj zanimivih konstrukcij, podprtih z enim stebrom, zgrajenih po
letu 1960 v tujini. Podrobneje so obravnavane konstrukcije, ki so jih v Ljubljani načrtovali
arhitekti Marko Šlajmer, Milan Mihelič in Edvard Ravnikar. Zgodovinski pregled se konča
s konstrukcijami, ki so jih zgradili z drugimi gradivi po letu 1970. Rezultati prispevka so
podani v treh preglednicah, v katerih so obravnavani objekti analizirani po več kriterijih
(avtor, čas, lokacija, parametri strehe, parametri stebra, število elementov). V diskusiji so
primerjane podobnosti in razlike med analiziranimi objekti. V zaključku je podana razlaga
izrazov, ki jih uporabljamo v slovenščini.
Ključne besede: dežnikasta streha, dežnikasta konstrukcija, gobasta streha, gobasta
konstrukcija

 

Summary

This paper gives a historical overview of roof structures supported by

only one pillar. Architects and art historians use the terms mushroom and umbrella for

such objects, while civil engineers use the terms mushroom structure, umbrella structure

and hyperbolic paraboloid. A brief historical overview of the development of reinforced

concrete roof structures supported by only one pillar is described. It starts with the first

three mushroom slab constructions in the world built from 1906 to 1908. Then it continues

with several roof structures, supported by only one pillar, which were built across different

parts of the western world before 1960. Some of the architecturally most interesting structures

supported by a single pillar and built after 1960 abroad are mentioned. Further on,

structures designed by architects Marko Šlajmer, Milan Mihelič and Edvard Ravnikar and

built in Ljubljana are described. The historical overview ends with the structures built after

1970. The results of the paper are presented in three tables in which the roof structures

supported by one pillar are analyzed according to several criteria (author, time, location,

roof parameters, pillar parameters, number of elements). The discussion compares the

similarities and differences between the analyzed objects. In conclusion, the terms used

in Slovene language for such structures are explained.

Key words: umbrella roof, umbrella structure, mushroom roof, mushroom structure

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si