Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - oktober 2016

Avtorji

Marko Glavinič, univ. dipl. inž. grad.
red. prof. dr. Andrej Štrukelj, univ. dipl. inž. grad.

VPLIVI NA BETON MED VGRAJEVANJEM

UDK: 624.21:691.32

Povzetek

Vsaka podporna konstrukcija opaža mostu se ob obremenitvi opaža z betonom deformira. V našem primeru smo spremljali obnašanje podporne konstrukcije mostu iz tipskih jeklenih profilov, kjer je podajnost podporne konstrukcije praviloma večja kot pri drugih izvedbah podpornih konstrukcij. Ugotavljali smo, ali podajnost podporne konstrukcije opaža negativno vpliva na kakovost prvovgrajene plasti betona v konstrukcijo. V prvi plasti vgrajenega betona v konstrukcijo se namreč zaradi kasnejšega nalaganja zgornjih plasti betona in pomika podporne konstrukcije opaža v primeru, da betoniranje traja tako dolgo, da nastane vezanje betona, pojavijo natezne napetosti, ki bi lahko vodile do nastanka razpok v betonu oziroma do trajnih poškodb betona. S stalnim monitoringom temperature, deformacij in pomikov konstrukcije smo ugotovili, da razpoke v betonu v zgodnjih fazah strjevanja betona sicer nastanejo, vendar lahko nastanejo tudi kasneje, ko je betoniranje končano, konstrukcija pa je podprta z odrom oziroma opažem. Vzrok zanje je bil v preteklosti izključno pripisan podajanju podporne konstrukcije odra med betoniranjem. Pokazalo pa se je, da lahko nastanejo tudi zaradi drugih vzrokov, ki so tesno povezani s spreminjanjem temperature, krčenjem, lezenjem betona in obliko prekladne betonske konstrukcije.

Ključne besede: deformacija, podporna konstrukcija, beton, vgrajevanje betona, most

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

INFLUENCES ON CONCRETE DURING CASTING

Summary

Every supporting structure of the formwork on a bridge deforms upon loading the formwork with concrete. In our case, we monitored the deformation of the supporting structure of a bridge made of steel beams with standard cross section, with normally higher flexibility of the supporting structure than with other forms of supporting structures. We were determining any possible negative effect of the flexibility of the supporting structure of sidings the quality of the concrete layer that was built into the structure first. In the first layer of concrete built into the structure, tensile stress can occur due to the later uploading of the upper layers of concrete and deform the supporting structure of the formwork when the casting takes long enough for concrete binding to occur. The tensile stress could lead to cracks or permanent damage to the concrete. With constant monitoring of the temperature, strains and displacements of the construction we determined that cracking of the concrete in early phases of solidification does occur, and it could also occur later when the concreting is finished and the construction is supported with falsework or sidings. In the past the cause for this was solely attributed to the flexibility of the supporting structure of falsework during casting. However, it has been determined that cracking can occur with changing temperature, shrinkage, creep and with changes in the form of concrete decking structure.

Key words: deformation, supporting structure, concrete, concrete casting, bridge

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si