Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - september 2018

Avtorji

Rok Cajzek, mag. gosp. inž.
izr. prof. dr. Uroš Klanšek, univ. dipl. gosp. inž.

STROŠKOVNO OPTIMALNO TERMINSKO PLANIRANJE GRADBENIH PROJEKTOV Z MEŠANIM CELOŠTEVILSKIM NELINEARNIM PROGRAMIRANJEM

UDK: 519.853:69

Povzetek

V članku je predstavljeno stroškovno optimalno terminsko planiranje gradbenih projektov z mešanim celoštevilskim nelinearnim programiranjem (MINLP). Predlagana tehnika omogoča pridobitev optimalnega terminskega plana za gradbeni projekt pri minimalnih skupnih stroških njegove izvedbe, upoštevajoč posplošene časovne odnose med aktivnostmi, omejitve trajanja projekta in logične pogoje. Pristop MINLP omogoča obravnavanje nelinearnosti v optimizacijskem modelu. Izhodni rezultati MINLP-optimizacije so eksaktni in določajo terminski plan projekta v diskretnih časovnih enotah. Prednosti predlaganega pristopa so predstavljene na primeru uporabe.

Ključne besede: terminsko planiranje, gradbeni projekti, diskretna optimizacija, minimalni skupni stroški, mešano celoštevilsko nelinearno programiranje

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CONSTRUCTION PROJECT OPTIMAL TIME-COST TRADE-OFF SCHEDULING BY MIXED-INTEGER NONLINEAR PROGRAMMING

Summary

This paper presents the construction project optimal time-cost trade-off scheduling by mixed-integer nonlinear programming (MINLP). The proposed technique enables the acquisition of an optimal time schedule for a construction project at a minimum total cost of its execution, taking into account the generalized precedence relationships among activities, project duration constraints and logical conditions. The MINLP approach allows consideration of nonlinearities in the optimization model. Output results of the MINLP optimization are exact and determine the project’s time schedule in discrete time units. Advantages of the proposed approach are demonstrated on an application example.

Key words: time scheduling, construction projects, discrete optimization, minimum total cost, mixed-integer nonlinear programming

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si