Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - november 2017

Avtorji

doc. dr. David Koren, univ. dipl. inž. grad.
mag. Jernej Jaroslav Kropej, univ. dipl. obl.

SISTEM MODULARNE GRADNJE Z NOSILNIMI ELEMENTI IZ KOMPOZITOV S STEKLENIMI VLAKNI

UDK: 62-112.6:691.618

Povzetek

V študiji je predstavljen inovativen sistem suhomontažne modularne gradnje, ki temelji na lahkih steklenovlaknastih modulih osnovnih dimenzij 1mx 1m. S sestavljanjem in povezovanjem modulov dobimo stabilen sistem (mrežo), ki se lahko uporablja tako za vertikalne stene kot horizontalne medetažne in strešne konstrukcije bivalnih objektov. Članek poudarja posebnosti projektiranja konstrukcij iz kompozitov s steklenimi vlakni na primeru enodružinskih hiš. S poenostavljenimi računalniškimi modeli so bile analizirane različne konstrukcijske variante predlaganega modularnega sistema tako za primer vertikalne kot horizontalne (potresne) obtežbe. Posebna pozornost je bila namenjena tudi vplivu podajnosti predlaganih vijačenih spojev med posameznimi elementi na globalno obnašanje takih konstrukcij. Rezultati so pokazali, da so pri projektiranju obravnavanih nosilnih sistemov največkrat odločilne deformacije. Gradnja po predlaganem modularnem sistemu uporabniku omogoča visoko stopnjo prilagodljivosti, pri čemer sta omejena število etaž (2 do 3) in največji dopustni statični razpon medetažnih konstrukcij (5 do 6 m). V primeru gradnje na potresnih območjih pa moramo stenam z dodatnimi ukrepi zagotoviti ustrezno horizontalno togost.

Ključne besede: modularna zasnova, steklena vlakna, kompozit, konstrukcije, prefabricirana gradnja, enodružinske hiše

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

MODULAR BUILDING CONSTRUCTION SYSTEM WITH FIBREGLASS REINFORCED COMPOSITES

Summary

The study presents an innovative system of drywall modular construction that is based on light fiberglass modules with the basic dimensions of 1mx1m. By assembling and connecting these modules a stable structural grid is created, which can be used for vertical walls as well as horizontal mid-storey and roof structural systems of residential buildings. The study highlights special features of the design of structures made of fiberglass reinforced composites on a case of single-family houses. By using simplified computer models, analyses of various structural variants of the proposed modular system were carried out – both for vertical and horizontal (seismic) loads. Besides, the effect of the stiffness of the proposed bolted connections between composite elements on the global behaviour of such structures was analysed. The results indicate that in designing these load-bearing systems a special attention should be paid to structural deformations. Construction applying the proposed modular system allows the user a high degree of flexibility, with a limited number of storeys (2 to 3) and the maximum allowable static span of the mid-storey structures (5 to 6 m). In the case of construction in earthquakeprone areas additional measures are required in order to provide adequate horizontal stiffness of the walls.

Keywords: modular design, fibreglass, composite, structures, prefabricated construction, singlefamily houses.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si