Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - maj 2020

Avtorji

prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

REGIONALIZACIJA SLOVENIJE KOT INSTRUMENT ZA DVIG KONKURENČNOSTI GOSPODARSTVA IN DOLGOROČNI VZDRŽNI RAZVOJ

UDK: 504:711.1(497.4)

Povzetek l Samostojna Slovenija stoji pred množico izzivov, povezanih z njenim
vzdržnim razvojem in prilagajanjem na moderne spremembe zaradi globalizacije, na
podnebne spremembe in podnebno krizo, kar zahteva premislek o vzdržnem razvoju v
skladu z razpoložljivimi naravnimi viri, predvsem vodo, hrano in energijo. Zahteve
vzdržnega razvoja in sozvočja z naravnimi viri dajejo gradbenemu inženirju enkratno
mesto pri ustvarjanju grajenega okolja, saj je edini strokovni poklic, ki razume in upošteva
celotni cikel gradnje, od prve skice v glavi do umestitve v prostor, projektiranja, gradnje,
vzdrževanja objekta in njegove razgradnje ali odstranitve iz okolja, vse v smislu krožnega
gospodarstva, zmanjševanja ogljičnega odtisa in uporabe obnovljivih virov energije.
Mednarodne obveznosti Slovenijo kot državo in članico Evropske unije zavezujejo k
hitremu ukrepanju in prilagajanju spremembam, če želi ne le ohraniti, temveč povečati
kakovost življenja v Sloveniji. Regionalizacija Slovenije naj ne bo le izpolnitev ustavne obveznosti,
temveč premišljen korak, ki bo pomagal Sloveniji kot državi in družbi storiti korak
naprej v smeri vzdržnega razvoja, ki bo ob dvigu konkurenčnosti gospodarstva omogočil
v pogojih vse večje globalizacije tudi višjo kakovost življenja in odgovorno sodelovanje pri
reševanju globalnih problemov z aktivnimi rešitvami na lokalni ravni. To daje misliti, da so
pomembnejše od oblike regionalizacije Slovenije njena vsebina in nove možnosti, ki naj
jih regionalizacija odpre in zagotavlja za prihodnji vzdržni razvoj Slovenije. V razpravo o
regionalizaciji Slovenije in vplivih na konkurenčnost gospodarskega okolja kot tudi na dolgoročni
vzdržni razvoj Slovenije se mora vključiti tudi gradbena stroka, ki je pomemben
gospodarski generator razvoja in pomemben porabnik surovin in energije.
Ključne besede: kakovost življenja, konkurenčnost, regionalizacija, Slovenija, vzdržni
razvoj

Povzetek

Samostojna Slovenija stoji pred množico izzivov, povezanih z njenim

vzdržnim razvojem in prilagajanjem na moderne spremembe zaradi globalizacije, na

podnebne spremembe in podnebno krizo, kar zahteva premislek o vzdržnem razvoju v

skladu z razpoložljivimi naravnimi viri, predvsem vodo, hrano in energijo. Zahteve

vzdržnega razvoja in sozvočja z naravnimi viri dajejo gradbenemu inženirju enkratno

mesto pri ustvarjanju grajenega okolja, saj je edini strokovni poklic, ki razume in upošteva

celotni cikel gradnje, od prve skice v glavi do umestitve v prostor, projektiranja, gradnje,

vzdrževanja objekta in njegove razgradnje ali odstranitve iz okolja, vse v smislu krožnega

gospodarstva, zmanjševanja ogljičnega odtisa in uporabe obnovljivih virov energije.

Mednarodne obveznosti Slovenijo kot državo in članico Evropske unije zavezujejo k

hitremu ukrepanju in prilagajanju spremembam, če želi ne le ohraniti, temveč povečati

kakovost življenja v Sloveniji. Regionalizacija Slovenije naj ne bo le izpolnitev ustavne obveznosti,

temveč premišljen korak, ki bo pomagal Sloveniji kot državi in družbi storiti korak

naprej v smeri vzdržnega razvoja, ki bo ob dvigu konkurenčnosti gospodarstva omogočil

v pogojih vse večje globalizacije tudi višjo kakovost življenja in odgovorno sodelovanje pri

reševanju globalnih problemov z aktivnimi rešitvami na lokalni ravni. To daje misliti, da so

pomembnejše od oblike regionalizacije Slovenije njena vsebina in nove možnosti, ki naj

jih regionalizacija odpre in zagotavlja za prihodnji vzdržni razvoj Slovenije. V razpravo o

regionalizaciji Slovenije in vplivih na konkurenčnost gospodarskega okolja kot tudi na dolgoročni

vzdržni razvoj Slovenije se mora vključiti tudi gradbena stroka, ki je pomemben

gospodarski generator razvoja in pomemben porabnik surovin in energije.

Ključne besede: kakovost življenja, konkurenčnost, regionalizacija, Slovenija, vzdržni

razvoj

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

REGIONALIZATION OF SLOVENIA AS AN INSTRUMENT FOR RAISING COMPETITIVENESS OF THE ECONOMY AND LONG-TERM SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SLOVENIA

 

Povzetek l Samostojna Slovenija stoji pred množico izzivov, povezanih z njenim
vzdržnim razvojem in prilagajanjem na moderne spremembe zaradi globalizacije, na
podnebne spremembe in podnebno krizo, kar zahteva premislek o vzdržnem razvoju v
skladu z razpoložljivimi naravnimi viri, predvsem vodo, hrano in energijo. Zahteve
vzdržnega razvoja in sozvočja z naravnimi viri dajejo gradbenemu inženirju enkratno
mesto pri ustvarjanju grajenega okolja, saj je edini strokovni poklic, ki razume in upošteva
celotni cikel gradnje, od prve skice v glavi do umestitve v prostor, projektiranja, gradnje,
vzdrževanja objekta in njegove razgradnje ali odstranitve iz okolja, vse v smislu krožnega
gospodarstva, zmanjševanja ogljičnega odtisa in uporabe obnovljivih virov energije.
Mednarodne obveznosti Slovenijo kot državo in članico Evropske unije zavezujejo k
hitremu ukrepanju in prilagajanju spremembam, če želi ne le ohraniti, temveč povečati
kakovost življenja v Sloveniji. Regionalizacija Slovenije naj ne bo le izpolnitev ustavne obveznosti,
temveč premišljen korak, ki bo pomagal Sloveniji kot državi in družbi storiti korak
naprej v smeri vzdržnega razvoja, ki bo ob dvigu konkurenčnosti gospodarstva omogočil
v pogojih vse večje globalizacije tudi višjo kakovost življenja in odgovorno sodelovanje pri
reševanju globalnih problemov z aktivnimi rešitvami na lokalni ravni. To daje misliti, da so
pomembnejše od oblike regionalizacije Slovenije njena vsebina in nove možnosti, ki naj
jih regionalizacija odpre in zagotavlja za prihodnji vzdržni razvoj Slovenije. V razpravo o
regionalizaciji Slovenije in vplivih na konkurenčnost gospodarskega okolja kot tudi na dolgoročni
vzdržni razvoj Slovenije se mora vključiti tudi gradbena stroka, ki je pomemben
gospodarski generator razvoja in pomemben porabnik surovin in energije.
Ključne besede: kakovost življenja, konkurenčnost, regionalizacija, Slovenija, vzdržni
razvoj

 

Summary l Independent Slovenia faces many challenges related to its sustainable

development and adaptation to modern changes due to globalization, climate change

and the climate crisis, which requires consideration of sustainable development in accordance

with available natural resources, especially water, food and energy. The requirements

of sustainable development and harmony with natural resources give civil

engineers a unique place in creating built environment, as they are the only professionals

who understand and respect the entire construction cycle from the first mental sketch

to its placement in space, the construction itself, the maintenance of the facility and its

decommissioning, or removal from the environment, all in terms of circular economy,

carbon footprint reduction and the use of renewable energy. International commitments

oblige Slovenia as a country and a Member State of the European Union to act swiftly

and adapt to changes in order not only to preserve but to improve the quality of life in Slovenia.

The regionalization of Slovenia should not only be the fulfilment of a constitutional

obligation, but a deliberate step that will help Slovenia as a country and society to take a

step towards sustainable development, which, in the context of raising competitiveness

of the economy, will enable, in the conditions of increasing globalization, a higher quality

of life and responsible cooperation to solve global problems with active solutions at the

local level. This suggests that its content and the new possibilities that regionalization

should open and provide for the future sustainable development of Slovenia are more

important than the form of regionalization of Slovenia. The debate on regionalization of

Slovenia and its effects on the competitiveness of the economic environment as well as

on the long-term sustainable development of Slovenia must also include the construction

sector, which is an important economic generator of development and a major consumer

of raw materials and energy.

Key words: quality of life, competitiveness, regionalization, Slovenia, sustainable

development

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si