Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - december 2017

Avtorji

prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

REČNI SEDIMENTI IN MINERALNI AGREGATI V GRADBENIŠTVU

UDK: 556.5:69.034.7(497.4)

Povzetek

Gradbeništvo je pomembna gospodarska panoga, ki jo za glavno dejavnost opravlja dobrih 10 % vseh podjetij v Sloveniji. Kot eden od generatorjev trenutnega in prihodnjega družbenega in gospodarskega razvoja je gradbeništvo podvrženo cikličnim nihanjem. Skupaj z rastjo in padci gradbeništva kot panoge nihajo potrebe in proizvodnja gradbenih materialov. Pomembna mineralna surovina v svetu in v Sloveniji so mineralni agregati. Prispevek povzema proizvodnjo peska in gramoza ter lomljenega kamna v izbranih evropskih državah in v Sloveniji ter jo primerja s proizvodnjo gradbenih materialov (cement, beton, asfaltne mešanice). Prispevek posebej obravnava pomen in pogoje za odvzemanje naplavin kot posebne vrste naravnih mineralnih agregatov, ki so kot rečni sedimenti bili ali pa so še danes aktivni del naravnega rečnega sistema. Prispevek se zaključi z izzivi in vprašanji odvzemanja naplavin iz rečnega okolja.

Ključne besede: mineralni agregati, betoni, mineralne surovine, rečni procesi, rečni sedimenti, degradirana območja

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

FLUVIAL SEDIMENTS AND MINERAL CONSTRUCTION AGGREGATES

Summary

Construction sector is an important industry, carried out as their main activity by more than 10% of all enterprises in Slovenia. As one of the generators of current and future social and economic development, it is subject to cyclical fluctuations. Together with the growth and decline of construction as a branch, the demand for and the production of building materials also fluctuate. An important mineral resource worldwide and in Slovenia is mineral aggregates. The article summarizes the production of sand and gravel and crushed stone in selected European countries and in Slovenia, and compares it with the production of construction materials (cement, concrete, asphalt). The article specifically deals with the significance and conditions for the extraction of alluvium as a special type of natural mineral aggregates that were, as river sediments, in the past or are still nowadays an active part of the natural river system. The paper concludes with the challenges and issues of extracting alluvium from the fluvial environment.

Key words: mineral aggregates, concrete, mineral commodities, fluvial processes, fluvial sediment, brown fields

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si