Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - december 2019

Avtorji

Dušan Rožič, univ. dipl. inž. grad.
Leon Ruhitel, grad. teh.
Iztok Likar, univ. dipl. inž. grad.
Tadej Valenko, mag. inž. grad.

PROJEKTIRANJE IN GRADNJA VIADUKTA SEJANCA

UDK: 624.012.45+624.21.037 (479.4Sejanca)

Povzetek l V prispevku sta prikazani zgodovina projektiranja in gradnje ter končna
tehnična rešitev viadukta Sejanca na glavni cesti G1-2 Hajdina–Ormož. Viadukt je
prednapeta AB-konstrukcija skupne dolžine 195 m, ki je zgrajen po tehnologiji gradnje z
narivanjem. Začetki projektiranja viadukta segajo v leto 1999, ko so bili izdelani IDP, leta
2000 pa je bil prvi izvajalski razpis za gradnjo, ki je bil v letu 2001 razveljavljen. V letu
2009 je bila ponovno sklenjena izvajalska pogodba, gradnja pa je bila zaradi stečaja
izvajalcev prekinjena. Leta 2018 je bil ponovni razpis za gradnjo viadukta. Izvajalec je
po uvedbi v delo ugotovil, da pri elektrifikaciji in rekonstrukciji železniške proge niso bili
upoštevani ustrezni odmiki od stebra v osi 6, tako da ni možno izvesti stebra v skladu s
projektno dokumentacijo. Zaradi tega je projektant v dogovoru z naročnikom izdelal novo
projektno dokumentacijo, na podlagi katere se je viadukt zgradil.
Ključne besede: most, prednapeta konstrukcija, tehnologija narivanja, potres, lončna
ležišča

Povzetek

V prispevku sta prikazani zgodovina projektiranja in gradnje ter končna

tehnična rešitev viadukta Sejanca na glavni cesti G1-2 Hajdina–Ormož. Viadukt je

prednapeta AB-konstrukcija skupne dolžine 195 m, ki je zgrajen po tehnologiji gradnje z

narivanjem. Začetki projektiranja viadukta segajo v leto 1999, ko so bili izdelani IDP, leta

2000 pa je bil prvi izvajalski razpis za gradnjo, ki je bil v letu 2001 razveljavljen. V letu

2009 je bila ponovno sklenjena izvajalska pogodba, gradnja pa je bila zaradi stečaja

izvajalcev prekinjena. Leta 2018 je bil ponovni razpis za gradnjo viadukta. Izvajalec je

po uvedbi v delo ugotovil, da pri elektrifikaciji in rekonstrukciji železniške proge niso bili

upoštevani ustrezni odmiki od stebra v osi 6, tako da ni možno izvesti stebra v skladu s

projektno dokumentacijo. Zaradi tega je projektant v dogovoru z naročnikom izdelal novo

projektno dokumentacijo, na podlagi katere se je viadukt zgradil.

Ključne besede: most, prednapeta konstrukcija, tehnologija narivanja, potres, lončna

ležišča

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE VIADUCT SEJANCA

 

Povzetek l V prispevku sta prikazani zgodovina projektiranja in gradnje ter končna
tehnična rešitev viadukta Sejanca na glavni cesti G1-2 Hajdina–Ormož. Viadukt je
prednapeta AB-konstrukcija skupne dolžine 195 m, ki je zgrajen po tehnologiji gradnje z
narivanjem. Začetki projektiranja viadukta segajo v leto 1999, ko so bili izdelani IDP, leta
2000 pa je bil prvi izvajalski razpis za gradnjo, ki je bil v letu 2001 razveljavljen. V letu
2009 je bila ponovno sklenjena izvajalska pogodba, gradnja pa je bila zaradi stečaja
izvajalcev prekinjena. Leta 2018 je bil ponovni razpis za gradnjo viadukta. Izvajalec je
po uvedbi v delo ugotovil, da pri elektrifikaciji in rekonstrukciji železniške proge niso bili
upoštevani ustrezni odmiki od stebra v osi 6, tako da ni možno izvesti stebra v skladu s
projektno dokumentacijo. Zaradi tega je projektant v dogovoru z naročnikom izdelal novo
projektno dokumentacijo, na podlagi katere se je viadukt zgradil.
Ključne besede: most, prednapeta konstrukcija, tehnologija narivanja, potres, lončna
ležišča

 

Summary

The article presents the history of design and construction as well as the

final solution of the viaduct Sejanca on the main road G1–2 Hajdina – Ormož. The viaduct

was design as prestressed concrete structure with the total length of 195.0 m, built with

ILM. The design of the viaduct started in 1999, when the preliminary design was finished.

The first public tender for construction was in 2000 and was cancelled in 2001. In 2009,

a new contract for construction was signed, but the construction stopped due to contractor

bankrupt. In 2018, a new invitation to tender was published. At the beginning of the

construction the contractor found that the electrification and reconstruction of the railway

line did not take into account the corresponding deviations from the pier in axis 6. Thus,

the pier cannot be constructed in accordance with the design documentation. Because

of this, the designer, in agreement with the client, created new design documentation, on

the basis of which the viaduct was built.

Key words: bridge, prestressed structure, incremental launching method – ILM, seismic,

pot bearing

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si