Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - september 2014

Avtorji

izr. prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič, univ. dipl. ped. in soc.

PRENOVA ŠTUDIJA VODARSTVA IN OKOLJSKEGA INŽENIRSTVA NA UL FGG

UDK: 378.016:502/504(497.4)

Povzetek

Leta 1998 smo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v
Ljubljani uvedli prvi univerzitetni program tehniškega varstva okolja v Sloveniji, in sicer je
to bil štiriletni univerzitetni študijski program Vodarstvo in komunalno inženirstvo (VKI).
Program se je leta 2009 preoblikoval v nov bolonjski dvostopenjski študijski program
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (VOI) po shemi tri plus dve. Prispevek prikazuje prenovo
študijskega programa VOI ter nakazuje smeri modernizacije in internacionalizacije univerzitetnega
študija okoljskega inženirstva na UL FGG in na Univerzi v Ljubljani. Opravljena
je bila analiza primerljivih študijskih programov univerzitetnega študija s poudarkom na
vodarstvu in okoljskem inženirstvu. Prispevek tudi analizira organizacijsko umeščenost
okoljskega inženirstva na odličnih svetovnih univerzah s področja tehnike in inženirstva,
kjer je povezava gradbeništva in okoljskega inženirstva v skupen oddelek pogosta oblika
organiziranosti.
Ključne besede: okoljsko inženirstvo, univerzitetni študijski programi, varstvo okolja, visoko
šolstvo, vodarstvo

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

REFURBISHMENT OF THE STUDY PROGRAMME ON WATER MANAGEMENT AND ECOLOGICAL ENGINEERING AT UL FGG

Summary

In 1998, Faculty of Civil and Geodetic Engineering at the University of
Ljubljana introduced the first ever technical studies in environmental protection in Slovenia,
namely the four-year university studies Water Management and Communal Engineering
(VKI – Vodarstvo in komunalno inženirstvo). In 2009, the study VKI was transformed
into a new Bologna two-stage study program Water Management and Environmental
Engineering (VOI – Vodarstvo in okoljsko inženirstvo), after the scheme 3 (Bachelor) plus
2 (Master). The paper presents the refurbishment of the VKI studies and indicates the
directions of modernization and internationalization of university studies in environmental
engineering at UL FGG and the University of Ljubljana. An analysis of comparable university
study programmes focused on water manegement and environmental engineering
was done. The paper also analyses the organisational embedment of the field of ecological
engineering at excellent world universities in the field of technology and engineering,
where the connection between civil engineering and ecological engineering into a joint
department is a common organisational form.
Key words: environmental engineering, environmental protection, higher education, university
study programmes, water management

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si