Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9 - 2006

Avtorji

izr. prof. dr. Aleš Krainer, univ. dipl. inž. arh.
prof. dr. Jožef Peternelj, univ. dipl. fiz.

PREDLOG UČNEGA PROGRAMA »ARHITEKTURNE KONSTRUKCIJE & VODENJE PROJEKTOV« NA FGG UL

UDK: 378.662:371.214

Povzetek | Okvir predlaganega učnega programa so stavbe. Njihovo načrtovanje, gradnja uporaba in odstranitev predstavlja velik del področja graditeljstva. V obstoječem izobraževalnem sistemu na ljubljanski univerzi sta dobro pokrita dva dela tega področja: načrtovanje prostora (v našem primeru prostora v stavbah!), za katerega skrbi Fakulteta za arhitekturo, in načrtovanje nosilne konstrukcije stavb, za kar skrbi Fakulteta za gradbeništvo. Izobraževanje načrtovanja »zaščitnih« konstrukcij, ki ga predstavlja predvsem področje konstruktivne gradbene fizike, ni zagotovljeno na vsaj podobni ravni kot načrtovanje prostora in nosilne konstrukcije. Naravna povezanost med tremi področji, kije delovala deset tisoč let, se je v začetku 20. stoletja začela trgati, po energetski krizi v sedemdesetih letih pa seje praktično pretrgala. V predlogu novega programa se z novo množico, ki jo predstavljajo zaščitne konstrukcije, ki imajo svojo osnovo v bistvenih zahtevah 2-6, v Direktivi o gradbenih proizvodih EC89/106 in v Zakonu o graditvi objektov RS, povezujeta diskretni množici načrtovanje prostora in nosilna konstrukcija.

POVZETEK

Okvir predlaganega učnega programa so stavbe. Njihovo načrtovanje, gradnja uporaba in odstranitev predstavlja velik del področja graditeljstva. V obstoječem izobraževalnem sistemu na ljubljanski univerzi sta dobro pokrita dva dela tega področja: načrtovanje prostora (v našem primeru prostora v stavbah!), za katerega skrbi Fakulteta za arhitekturo, in načrtovanje nosilne konstrukcije stavb, za kar skrbi Fakulteta za gradbeništvo. Izobraževanje načrtovanja »zaščitnih« konstrukcij, ki ga predstavlja predvsem področje konstruktivne gradbene fizike, ni zagotovljeno na vsaj podobni ravni kot načrtovanje prostora in nosilne konstrukcije. Naravna povezanost med tremi področji, kije delovala deset tisoč let, se je v začetku 20. stoletja začela trgati, po energetski krizi v sedemdesetih letih pa seje praktično pretrgala. V predlogu novega programa se z novo množico, ki jo predstavljajo zaščitne konstrukcije, ki imajo svojo osnovo v bistvenih zahtevah 2-6, v Direktivi o gradbenih proizvodih EC89/106 in v Zakonu o graditvi objektov RS, povezujeta diskretni množici načrtovanje prostora in nosilna konstrukcija.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SYLLABUS PROPOSAL »ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS & PROJECT MANAGEMENT« ON FGG UL

SUMMARY

Povzetek | Okvir predlaganega učnega programa so stavbe. Njihovo načrtovanje, gradnja uporaba in odstranitev predstavlja velik del področja graditeljstva. V obstoječem izobraževalnem sistemu na ljubljanski univerzi sta dobro pokrita dva dela tega področja: načrtovanje prostora (v našem primeru prostora v stavbah!), za katerega skrbi Fakulteta za arhitekturo, in načrtovanje nosilne konstrukcije stavb, za kar skrbi Fakulteta za gradbeništvo. Izobraževanje načrtovanja »zaščitnih« konstrukcij, ki ga predstavlja predvsem področje konstruktivne gradbene fizike, ni zagotovljeno na vsaj podobni ravni kot načrtovanje prostora in nosilne konstrukcije. Naravna povezanost med tremi področji, kije delovala deset tisoč let, se je v začetku 20. stoletja začela trgati, po energetski krizi v sedemdesetih letih pa seje praktično pretrgala. V predlogu novega programa se z novo množico, ki jo predstavljajo zaščitne konstrukcije, ki imajo svojo osnovo v bistvenih zahtevah 2-6, v Direktivi o gradbenih proizvodih EC89/106 in v Zakonu o graditvi objektov RS, povezujeta diskretni množici načrtovanje prostora in nosilna konstrukcija.

The framework of the proposed syllabus are buildings. Their planning, design, construction, use and removal represent an important part of construction field. In the existing education system at the University of Ljubljana two parts of this field are well covered: design of the space (in this case space in buildings), which is covered by Faculty of Architecture, and design of load bearing construction, which is covered by Faculty of Civil Engineering and Geodesy. The education in the design of »protective« constructions represented first of all by constructional building physics is not assured on the similar level as it is the case with the design of space and load bearing construction. The natural links between the three fields that lasted torten thousand years started to tear at the beginning of the 20th century and practically tore apart after the energy crisis in the seventies. In the proposal for new syllabus, the new set being represented by protective constructions, which have their basis in the Essential Requirements 2-6 in the Construction Products Directive, EC89/106 and in the Construction Act of RS, combines the discrete sets of design of space and load bearing construction.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si