Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - november 2017

Avtorji

Branko Đurić, dipl. inž. grad.
Anton Ferlinc, univ. dipl. inž. grad.
Uroš Belak, univ. dipl. inž. grad.

POMEN DOBREGA SODELOVANJA IN IZMENJAVE INFORMACIJ MED UDELEŽENCI GRADITVE

UDK: 69:657.2(497.4)

Povzetek

V članku so prikazane določene aktivnosti v procesu graditve, pri katerih je smiselno oziroma treba izvesti določene ukrepe, ki bi znižali investicijsko vrednost in v določenih primerih še dodatno izboljšali kvaliteto zgrajenega objekta. Najlaže želeni cilj dosežemo z dobrim medsebojnim sodelovanjem vseh udeležencev v celotnem procesu graditve. Dobro sodelovanje pomeni, da se prenos informacij med udeleženci izvaja v celotnem procesu graditve v čim večji meri ter v duhu dobrega gospodarja, ki mu je cilj racionalna in kvalitetna graditev. Po prenosu in izmenjavi informacij sledijo takojšnji ukrepi, ki so namenjeni racionalizaciji in izboljšavi kvalitete načrtovane graditve.

Ključne besede: sodelovanje, izmenjava informacij, racionalna in kvalitetna graditev, najnižja cena, kratki izvedbeni rok, primeri nepopolne izvedbe

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

IMPORTANCE OF GOOD COOPERATION AND MUTUAL EXCHANGE OF INFORMATION BETWEEN PARTICIPANTS IN THE CONSTRUCTION PROCESS

Summary

The article presents specific activities in the construction process, where it is reasonable or required to implement certain measures, which would reduce the investment value and, in certain cases, even further improve the quality of works already constructed. The largest contribution to the desired objective is good mutual cooperation of all participants in the construction throughout the process. Good cooperation means that the transfer of information between participants in the construction is performed throughout the construction process as much as possible and with due diligence, with the aim to provide rational and quality construction. The transfer and exchange of information are followed by immediate measures, which are aimed at the rationalization and improvement of quality of the planned construction.

Key words: cooperation, information exchange, rational and quality construction, lowest price tendering, tight project deadline, examples of bad practice.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si