Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - september 2014

Avtorji

Milan Rajh, univ. dipl. inž. grad.

NAPAČNA UPORABA STANDARDA SIST EN 1991-2 ZA PROMETNE OBTEŽBE MOSTOV NA GLAVNIH, REGIONALNIH IN LOKALNIH CESTAH

UDK: 006.022:624.21.03(497.1)(497.4)

Povzetek

Z objavo Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti v Ur. l. RS.,
101/2005, je za izpolnjevanje najpomembnejše bistvene zahteve za objekte (mehanska
odpornost in stabilnost) postala obvezna uporaba skupine standardov SIST EN 1990-1999,
med njimi standard SIST EN 1991-2, ki predpisuje obtežbe za nove mostove na glavnih evropskih
prometnih koridorjih. Standard ne predpisuje obtežbe za mostove na glavnih, regionalnih
in lokalnih cestah ter na obstoječih mostovih, ki niso zgrajeni v skladu z aktualno skupino
standardov SIST EN. V Sloveniji je tovrstnih mostov prek 2500, med njimi več kot 300, ki
jim zaradi nevzdrževanja grozi zmanjšanje nosilnosti. V nadaljevanju je predstavljen razvoj
prometnih obtežb na cestnih mostovih od leta 1841 do danes. V luči razvoja mostnih obtežb
je predstavljena nemška tehnična smernica, ki predstavlja racionalen pristop k analizi
obstoječih cestnih mostov, ki niso projektirani skladno z aktualno skupino standardov EN.
Ključne besede: Nachrechnungsrichtlinie 2011, pruski gradbeni predpisi, bavarski gradbeni
predpisi, predpisi o cestnih mostovih Kraljevine Jugoslavije, PTP-5, JUS, DIN 1072,
EN 1991-2, obstoječi mostovi.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

INCORRECT USE OF STANDARD SIST EN 1991-2 FOR TRAFFIC LOADS ON BRIDGES ON MAJOR, REGIONAL AND LOCAL ROADS

Summary

With the publication of the rulebook Mechanical resistance and stability
in the official gazette Ur.l.RS. 101/2005, the application of the standards SIST EN 1990-
1999 for the fulfilment of the most important and essential requirement for structures become
mandatory, among them SIST EN 1991-2 for bridge loads. The standard EN 1991-2
prescribes traffic loads for new motorway and highway bridges. The standard EN 1991-2
does not prescribe traffic loads for bridges on major, regional and local roads or on the
existing bridges that are not designed according to Eurocodes. In Slovenia, there are more
than 2500 bridges that do not comply with Eurocodes, and more than 300 of them require
imminent repair work or the reduction of bearing capacity. This paper discusses the
development of traffic loads from the year 1841up to the present day. In terms of the development
of bridge traffic loads, the German technical guideline Nachrechnungsrichtlinie
2011 for the analysis of existing bridge structures is presented. It provides a rational and
economical way of determining traffic loads on the existing bridges that are not designed
in accordance with the group of EC standards.
Key words: Nachrechnungsrichtlinie 2011, Prussic building regulations, Bavarian building
regulations, Regulations for bridge loads of Monarchy of Yugoslavia, PTP-5, JUS,
DIN 1072, EN 1991-2, exsisting bridges.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si