Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1976

Avtorji

mag. Mitja Rismal, dipl. inž. gr.

Modernizacija čistilnih naprav in kanalskega omrežja (Konec)

UDK: UDK 628.28:69.027

Avtor opozarja na potrebo o smotrnem ravnovesju med kvaliteto kanalskega omrežja in čistilne naprave za odplake. Pogostost in količino odplak, ki se prelivajo prek razbremenilnikov neprečiščene v recipient, je mogoče občutno zmanjšati s povečanjem retenzijske kapacitete kanalskega omrežja. To je mogoče zagotoviti z gradnjo kanalskih retenzijskih bazenov. Znaten napredek v zaščiti recipienta pa je mogoče doseči že zgolj z zvišanjem prelivnih robov obstoječih razbremenilnikov. Konvencionalne metode dimenzioniranja čistilnih naprav ne razlikuj ej o dovolj med efektom čiščenj a in f lek-sibilnostjo nizko in visoko obremenjenih čistilnih naprav. Avtor je razvil matematični model biološke čistilne naprave, da bi dobil več podatkov o kvaliteti efluentov in fleksibilnosti različno obremenjenih čistilnih naprav. Z matematičnim modelom čistilnih naprav je avtor analiziral tudi vpliv avtomatske regulacije povratnega biološkega blata na kvaliteto efluenta čistilne naprave. Mešani kanalski sistem z večjo retenzijsko kapaciteto narekuje izgradnjo bolj fleksibilne čistilne naprave z višjo stopnjo čiščenja, če želimo doseči razumno ravnotežje med kvaliteto čistilnih naprav in kanalskega omrežja.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SEWAGE TREATMENT PLANTS AND SEWER SYSTEM MODELLING

The author calls our attention to the fact that there should be a reasonable relationship between the quality of the combined sewer system and the quality of the sewage treatment plant at the end of it. The frequency and the amount of the untreated sewage which is discharged into the recipient over the spillways during a rainfall can be noticably reduced by the increased retention capicity of the sewer system.This can be done by construction of retention basins. Improvement can be achieved already by puting higher the overflow weir of spillways. Conventional methods of designing the sewage treatment plant do not distinguish sufficiently between the efficiency and flexibility of low and higher loaded treatment plants. The author developed a mathematical model of biological treatment plant to be able to get more data of the flexibility of the plants and the quality of the effluents of different loaded treatment plants. The author analysed also the positive impact of the autho-matized regulation of return sludge on the qualitiy of the effluent. The combined sewer system with higher retention capacity needs the higher flexibility and quality of the treatment plant if the reasonable protection of the recipient is to be achieved.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si