Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4-6 - 1995

Avtorji

dr. Vladimir Ribarič, redni univ. profesor

LJUBLJANSKI POTRES 14. APRILA 1895

UDK: 624.131.55(497.12)»1895«

POVZETE K ~
Ljubljanski potres z dne 14. aprila 1895 je povzročil hude poškodbe objektov, ki so presegle Vlil. stopnjo po makroseizmični lestvici MSK. Na podlagi makroseizmičnih podatkov so ocenili njegovo magnitudo na M 6,1. Zaradi razpoložljivega obilnega makroseizmičnega opazovalnega gradiva je bilo možno rekonstruirati nekatere osnovne parametre potresa, kot so seizmični moment, srednji pomik tal vzdolž prelomne površine in okvirne podatke o hitrostih in pospeških nihanja tal.
Pomembnost tega dogodka je značilna. Po potresu so kmalu začeli z obnovo mesta, postavili so seizmološko postajo, ki je bila prva opazovalnica te vrste v Avstro-Ogrski monarhiji. Vpeljali so tudi sistematične seizmološke in potresno-inženirske raziskave.

POVZETEK

Ljubljanski potres z dne 14. aprila 1895 je povzročil hude poškodbe objektov, ki so presegle VIII. stopnjo po makroseizmični lestvici MSK. Na podlagi makroseizmičnih podatkov so ocenili njegovo magnitudo na M 6,1. Zaradi razpoložljivega obilnega makroseizmičnega opazovalnega gradiva je bilo možno rekonstruirati nekatere osnovne parametre potresa, kot so seizmični moment, srednji pomik tal vzdolž prelomne površine in okvirne podatke o hitrostih in pospeških nihanja tal.

Pomembnost tega dogodka je značilna. Po potresu so kmalu začeli z obnovo mesta, postavili so seizmološko postajo, ki je bila prva opazovalnica te vrste v Avstro-Ogrski monarhiji. Vpeljali so tudi sistematične seizmološke in potresno-inženirske raziskave.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE EARTHQUAKE IN LJUBLJANA ON APRIL 14, 1895

SUMMARY

The heavily damaging earthquake which struck Ljubljana in Slovenia on April 14, 1895 exceeded VIII degree on MSK-64 macroseismic scale. Its magnitude based on macroseismic data was estimated M 6,1. Due to abundant observational material it was possible to reconstruct some basic parameters as seismic moment, mean displacement along the rupture area and data on ground velocities and accelerations.

The importance of this event is significant. After the earthquake the renewal of the town started very soon, a seismological station was established, beeing the first in the Austro-Hungarian monarchy. Also, systematic research on seismology and earthquake engineering has been introduced.

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si