Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1987

Avtorji

mag. Alojz Boh, dipl. ek.

KONCEPT RAZVOJA ŽELEZNIŠKEGA VOZLIŠČA V LJUBLJANI

UDK: 656.21

 

Povzetek
Urejenost železniškega vozlišča v Ljubljani vpliva na pravilno funkcioniranje celotnega železniškega prometa v Sloveniji, na mrežo jugoslovanskih železnic in v širšem evropskem prostoru. Tehnično-tehnološki cilj njegove ureditve je v ločitvi tovornega prometa od potniškega z gradnjo obvozne proge ter funkcionalno ustreznejše nove potniške postaje, ki bo poleg železniškega prometa integrirala vse ostale zvrsti prevozov.
Koncept vozlišča je usklajen in prilagojen razvojnim potrebam mesta; predvsem omogoča bistveno povečanje zmogljivosti za organizacijo primestnega prometa.
Ljubljansko železniško vozlišče ima v okviru železniške mreže tako pomembno vlogo, da je od nje odvisno dolgoročno pravilno funkcioniranje celotnega železniškega prometa v SR Sloveniji, na mreži JŽ in v širšem evropskem prostoru. Načrtovani koncept vozlišča ima zato dolgoročni značaj, ker se za dolgo časovno obdobje opredeljujejo osnovne smernice razvoja vozlišča in železniške mreže na področju SR Slovenije.
Obstoječe vozlišče, v stanju v kakršnem je, ni sposobno sprejeti prometa, ki se v bodoče pričakuje, niti ni sposobno celo pri sedanjem obsegu prometa opravljati vseh potrebnih funkcij, ki se pričakujejo od njega. Obremenjeno je z nizom problemov: nezadostnimi zmogljivostmi, ozkimi grli, križanji prog v nivoju, dotrajanimi napravami, nizko stopnjo varnosti prometa in mnogimi drugimi težavami, ki se porajajo iz dneva v dan.
Poleg že omenjenih problemov je potrebno funkcijo ljubljanskega železniškega vozlišča prilagoditi obveznostim, ki izhajajo iz nove urbanistične rešitve centra Ljubljane in zasnovi (UIC) izgradnje hitrih prog TAUERN, BALKAN, JADRAN in njihovem vključevanju v vozlišče.
Gre torej za koncept vozlišča, ki je istočasno integralni del dolgoročnega programa Ljubljana 2000,

 

Povzetek

Urejenost železniškega vozlišča v Ljubljani vpliva na pravilno funkcioniranje celotnega železniškega prometa v Sloveniji, na mrežo jugoslovanskih železnic in v širšem evropskem prostoru. Tehnično-tehnološki cilj njegove ureditve je v ločitvi tovornega prometa od potniškega z gradnjo obvozne proge ter funkcionalno ustreznejše nove potniške postaje, ki bo poleg železniškega prometa integrirala vse ostale zvrsti prevozov.

Koncept vozlišča je usklajen in prilagojen razvojnim potrebam mesta; predvsem omogoča bistveno povečanje zmogljivosti za organizacijo primestnega prometa.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

A CONCEPT OF THE LJUBLJANA RAILWAY JUNCTION DEVELOPMENT

A CONCEPT OF THE LJUBLJANA RAILWAY JUNCTION DEVELOPMENT
Summary
The quality of service in the Ljubljana railway junction influences the functioning of the entire railway traffic in Slovenia, on the Yugoslave railway network and even the European network. The aim of its technical and technological improvement is to separate freight traffic from the passenger traffic by means of a construction of a deviation line and a new passenger station at which railway traffic would be combined with other tarnsportation modes.
The concept of the junction construction is adjusted to the development demands of the town. It envisages an essential improvement of the vicinity traffic organization.

 

Summary

The quality of service in the Ljubljana railway junction influences the functioning of the entire railway traffic in Slovenia, on the Yugoslave railway network and even the European network. The aim of its technical and technological improvement is to separate freight traffic from the passenger traffic by means of a construction of a deviation line and a new passenger station at which railway traffic would be combined with other tarnsportation modes.

The concept of the junction construction is adjusted to the development demands of the town. It envisages an essential improvement of the vicinity traffic organization.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si