Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovu (up)letnikuštevilkidatumu

Članki:

Gradbeni vestnik - avgust 2011, le. LX, št. 8 / stran 223

pred. Stipan Mudražija, univ. dipl. inž. grad.

ZAKONODAJNE OSNOVE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI STAVB

LEGAL BASE OF ENERGY EFFECTIVENESS OF BUILDINGS

Gradbeni vestnik - 4,5 - 1983, le. XXXII, št. 4 / stran 77

Prof. Branko Ozvald, dipl. inž.

ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH

INVETERATED ERRORS IN SOME OF OUR TEXT-BOOKS OF PHYSICS AND TECHNICAL MECHANICS

Gradbeni vestnik - 6, 7 - 1970, le. XIX, št. 6 / stran 193

Drago Podlogar, dipl. inž.

Zalog - prva avtomatizirana ranžirna postaja v Jugoslaviji

ZALOG - THE FIRST AUTOMATIZATED GOODS TRAIN STATION IN YUGOSLAVIA

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1992, le. XLI, št. 1 / stran 28

Ivan Gašparović, dipl. ing. gradbeništva, Vodja skupine za jeklene konstrukcije
Ivan Bračko, dipl. ing. strojništva, Direktor sektorja Projektivni biro

ZAMENJAVA NH3 KONVERTERJA

EXCHANGE OF NH3 CONVERTER

Gradbeni vestnik - 11-12 - 1993, le. XLII, št. 11 / stran 267

doc. dr. Darko Beg, dipl. inž. gradb.
Leon Hladnik, dipl. inž. gradb.

ZAOSTALE NAPETOSTI PRI MIKROLEGIRANIH JEKLIH VISOKE TRDNOSTI

RESIDUAL STRESSES AT HIGH-STRENGTH MICRO-ALLOYED STEELS

Gradbeni vestnik - 8 - 1984, le. XXXIII, št. 8 / stran 207

Franc Zupan, dipl. gradb. inž.
Zdenko Josipovič, dipl. gradb. inž.

ZAPIRANJE GRADBENE JAME HIDROELEKTRARNE MAVČIČE NA SAVI

stran 139

Bogdan Melihar

Zapisnik

Gradbeni vestnik - 6,7 - 1979, le. XXVIII, št. 6 / stran 139

Zapisnik

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1986, le. XXXV, št. 11 / stran 225

Boris Pečenko, dipl. inž.

ZAPISNIK 7. SKUPNE SEJE PREDSEDSTVA IN IZVRŠNEGA ODBORA

Gradbeni vestnik - 2,3 - 1977, le. XXVI, št. 1 / stran 52

Peter Mandeljc, s. r.
Bogdan Melihar, s. r.
Janez Hribar, s. r.

Zapisnik občnega zbora - skupščine ZGIT Slovenije v Velenju

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.