Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1991

Številka: 1, Letnik: XL

1991_01-02-0007-7pvj.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 3

Aleš Horvat, dipl. inž. gozd.
Marijan Zemljič, dipl. inž. gozd.

PROBLEMATIKA UREJANJA HUDOURNIŠKIH OBMOČIJ V SLOVENIJI

SOME PROBLEMS OF THE TORRENTIAL REGIONS REGULATIONS IN SLOVENIA

stran 6

Zlatko Gabrijelčič, dipl. inž. gradb.

ZADRŽEVALNIK PIKOLUD V NOVI GORICI ELEMENT OBRAMBE PRED POPLAVAMI MESTA OB DRŽAVNI MEJI

THE STORAGE RESERVOIR PIKOLUD IN NOVA GORICA AN ELEMENT OF PROTECTION FROM FLOODS IN THE TOWN NEAR THE STATE FRONTIER

stran 10

Rok Fazarinc, dipl. gradb. inž.
Jože Pintar, dipl. gozd. inž.

PLAZNA EROZIJA KOT POSLEDICA INTENZIVNIH PADAVIN

LAND-SLIDE EROSION AS THE CONSEQUENCE OF THE INTENSIVE PRECIPITATIONS

stran 13

Franci Rojnik, dipl. gradb. inž.
Jože Pintar, dipl. gozd. inž.

VODARSKI POGLEDI NA OHRANJANJE NARAVNIH VODOTOKOV

SOME HYDROTECHNICAL ASPECTS OF THE NATURAL STREAMS PROTECTION

stran 16

Smiljan Juvan, dipl. gradb. inž.

NARAVNO OBLIKOVANJE POVRŠINSKIH VODOTOKOV

NATURAL WATERCOURSE REGULATION

stran 16

Smiljan Juvan, dipl. gradb. inž.

NARAVNO OBLIKOVANJE POVRŠINSKIH VODOTOKOV

NATURAL WATERCOURSE REGULATION

stran 17

Sonja Šiško-Novak, dipl. gradb. inž.

PROBLEMI, VEZANI NA KAKOVOST SLOVENSKIH VODOTOKOV

SOME PROBLEMS OF THE SLOVENIAN WATERCOURSES QUALITY

stran 20

Darinka Ignjatovič, dipl. gr. inž.
Alenka Zagorc, dipl. biolog

ČIŠČENJE ODPADNIH VOD V SANITARNIH MOČVIRJIH

WASTE WATER TREATMENT IN HELOPHYTE BEDS

stran 23

Otokar Lužnik, prof. bio.

SOŠKI PROMETNI KORIDOR OGROŽA PITNO VODO OBEH GORIC

THE SOČA TRAFFIC CORRIDOR IS THREATENING THE DRINKING WATER IN BOTH CITIES OF GORICA

stran 26

Marijan Tomšič, dipl. inž.

NAČIN SANACIJE OBSTOJEČEGA ZAJETJA PITNE VODE IZVIRA MALNI

ON METHOD OF THE EXISTING CAPTURE SANATION OF THE DRINKING WATER SPRING OF MALNI

stran 29

Darinka Ignjatovič, dipl. gr. inž.

NAČRTOVANJE ODLAGALIŠČ KOMUNALNIH IN POSEBNIH ODPADKOV

URBAN AND SPECIAL WASTE DEPOSITS PLANING

stran 33

Stanko Bukovnik, dipl. geod. kom. inž.
Marko Slokar, dipl. inž. kemije

PROBLEMATIKA ODLAGALIŠČ KISLEGA GUDRONA V MARIBORU

SOME PROBLEMS OF THE ACID GOUDRON DEPOSIT IN MARIBOR

stran 36

Blaženka Fiiser, dipl. inž. kem.
mag. Emil Žerjal, dipl. inž. kem. tehnol.
Mirko Veronek, gradb. inž.

EKOLOŠKA SANACIJA JAME PRI KRIŽU NA DRAVSKEM POLJU

DECONTAMINATION OF THE GRAVEL PIT JAMA PRI KRIŽU ON DRAVSKO POLJE

stran 38

mag. Igor Čehovin, dipl. gradb. inž.

PROBLEMATIKA ZASTAJANJA SUSPENZIJ V AKUMULACIJSKIH BAZENIH

PROBLEMS OF THE SEDIMENT DEPOSITION IN RIVER ACUMULATIONS

stran 41

Smiljan Juvan, dipl. gradb. inž.

MODELIRANJE HIDRAVLIČNIH STOPENJ - PRAGOV S HRBTOM

MODELING OF THE FLOW IN SMALL STILLING BASING

stran 45

Dušan Ciuha, dipl. gradb. inž.

HIDRAVLIČNE MODELNE RAZISKAVE ZA HE BUK BIJELA

HYDRAULIC MODEL INVESTIGATION FOR HYDROELECTRIC POWER PLANT BUK BIJELA

stran 51

Mag. Vladimir Verbovšek, dipl. gradb. inž.

HIDROLOŠKE PODATKOVNE BAZE NA PC RAČUNALNIKU

HYDROLOGIC DATA BASES ON PERSONAL COMPUTER

stran 53

Tomaž Vuga, d. i. a.

PALOMAR - OBLIKA JUGOSLOVANSKO-ITALIJANSKEGA SODELOVANJA IN SANACIJE JADRANSKEGA MORJA

PALOMAR - THE FORM OFTHE YUGOSLAVIAN-ITALIAN COOPERATION AND SANITATION OF THE ADRIATIC

stran 57

Franci Avšič, dipl. gradb. inž.
Darko Burja, dipl. gradb. inž.

SPREMEMBE HIDROLOŠKEGA REŽIMA ZARADI HIDROMELIORACIJE OB REKI POLSKAVI

CHANGES OF HYDROLOGYC REGIME BY LAND REKLAMATION ON RIVER POLSKAVA

stran 61

prof. Dr. Jure Banovec, dipl. gradb. inž.
Leon Hladnik, študent

POMEN ROTACIJSKE KAPACITETE PRI ELASTIČNO-PLASTIČNI ANALIZI RAVNINSKIH OKVIROV

stran 69

Miha Ramšak, dipl. inž. gradb., raziskovalni sodelavec

ZMANJŠANJE ZVOČNE IZOLIRNOSTI MASIVNIH PREGRAD ZARADI NEUSTREZNEGA OBLAGANJA

REDUCING SOUND INSULATION OF HEAVY PARTITIONS BY THE IMPROPER ADDING OF LAYERS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si