Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - december 2017

Avtorji

Nina Vogrič, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Igor Planinc, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Gregor Trtnik, univ. dipl. inž. grad.

EKSPERIMENTALNO SPREMLJANJE ZGODNJEGA OBLIKOVANJA STRUKTURE CEMENTNIH PAST

UDK: 624.046:691.54(047.31)

Povzetek

V prispevku so prikazani rezultati eksperimentalnih meritev dveh naprednih neporušnih metod za spremljanje zgodnjega oblikovanja strukture cementnih past. Prva neporušna metoda je zasnovana na merjenju hitrosti prehoda vzdolžnih ultrazvočnih valov vP , druga pa na merjenju električne prevodnosti C. Rezultati meritev so prikazani za šest različnih cementnih past, ki so se razlikovale v velikosti vodocementnega razmerja in uporabljenem tipu cementa. Z analizo prikazanih eksperimentalnih rezultatov je bilo ugotovljeno, da je na značilnih krivuljah vP – t in C – t nedvoumno prepoznavnih pet časovnih obdobij z značilnimi točkami. S kombinacijo rezultatov meritev obeh neporušnih metod začetkov in koncev časovnih intervalov oziroma obdobij nedvoumno lahko prepoznamo začetek in konec obdobja vezanja cementnih past, pojav perkolacije trdne faze in deperkolacije z vodo nasičenih por ter trenutek najintenzivnejšega oblikovanja strukture cementnih past v zgodnjem hidratacijskem obdobju.

Ključne besede: cementni materiali, hidratacija, oblikovanje strukture, ultrazvočne meritve, meritve električne prevodnosti

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

EXPERIMENTAL MONITORING OF EARLY FORMATION OF CEMENT PASTE STRUCTURE

Summary

The paper presents the possibility of using two advanced testing techniques for monitoring solidification process of cement pastes, namely ultrasonic wave transmission and electrical conductivity techniques. The development of the velocity of US longitudinal waves vP and electrical conductivity C with time t is measured on six cement pastes, which differed in water/cement ratio and cement type. It was shown that five characteristic time periods defined by different characteristic points appear on typical vP – t and C – t curves. Using a combination of these measurements, the beginnings and ends of these time intervals can be effectively used to define various important phenomena that appear within the formation of structuring process of cement pastes, namely initial and final setting time, percolation of solid phases, depercolaction of water saturated pores, and the time of the most intensive solidification process of cement pastes.

Keywords: Cement based materials, hydration, formation of structure, ultrasonic measurements, electrical conductivity measurements.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si